My works

LIST OF PUBLICATIONS:

Books, critical editions:

 Adam z Wągrowca SOCist (+1629). Utwory organowe z intawolatury żmudzkiej (Ms Lt-Vn 105-67). Edycja synoptyczna w opracowaniu Ireny Bieńkowskiej i Mirosława Perza [Adam of Wągrowiec SOCist (+1629). Organ pieces from the Samogitian intavolatura (Ms Lt-Vn 105-67]. A synoptic edition by Irena Bieńkowska and Mirosław Perz), Neriton, Warsaw 1999, p. 96.

 Giovanni Battista Cocciola. Dzieła zebrane w opracowaniu Ireny Bieńkowskiej [Giovanni Battista Cocciola. Edition by Irena Bieńkowska], Warsaw 2004, p. 313.

 Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła [Music at the court of Prince Hieronim Florian Radziwill], Warsaw 2013, p. 512.

– Anonim. Completorium a 9 Chori Collegii Sandomiriensis Societatis Jesu, ed. Irena Bieńkowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa 2017 (=Fontes Musicae in Polonia, C/III), p. 84.

– Sonaty Francesca Marii Cattaneo (1697–1758) oraz finali i duetto z rękopisu tarnowskiego (PL-TA 23), wstęp i opracowanie Irena Bieńkowska, [Sonatas of Francesco Maria Cattaneo (1697–1758) and finali and duetto from the Tarnów manuscript (PL-TA23), edited with introduction by Irena Bieńkowska] Warszawa: Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa 2018 (= Musica Revelata, M/1), p. 100.

– Sei Concerti a flauto traversiere obligato z rękopisu tarnowskiego (PL-TA 49–54), wstęp i opracowanie Irena Bieńkowska [Sei Concerti a flauto traversiere obligato from the Tarnów manuscript (PL-TA 49-54) edited with introduction by Irena Bieńkowska], Warszawa: Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa 2019 (= Musica Revelata, M/2), p. 253

Chapters in monographs:

Ukształtowania drobnoodcinkowe w małogłosowych kompozycjach religijnych Giovanniego Battisty Coccioli [Concerti ecclesiastici by Giovanni Battista Cocciola], in: Complexus effectuum musicologiae studia Miroslao Perz septuagenario dedicata, edited by T. Jeż, Cracow 2003, pp. 373-383.

– The polychoral works of G. B. Coccciola from the Pelplin Tabulature within the context of the stylistic changes of the epoch, in: Musica Baltica, Im Umkreis des Wandels – von den cori spezzati zum konzertierenden Stil, Gdańsk 2004, pp. 45-60.

– Problem podkładania tekstu w łacińskiej twórczości motetowej przełomu XVI/XVII ww. [The problem of text underlay in Latin motets in the late sixteenth and early seventeenth centuries], in: Music to tradition, Ideas-Works-Reception, studies edited by Sz. Paczkowski, Warsaw 2004, pp. 211-221.

Słuck, teatr i muzyka w rezydencji Hieronima Floriana Radziwiłła [Slutsk, theater and music at the residence of Hieronim Florian Radziwill], in: Polish court, a historical and cultural phenomenon. Materials from the VIII Seminar organized by the Kielce Department of the Association of Art Historians, House of Creative Communities. Kielce, 13-15 October 2005. Association of Art Historians, Kielce 2006, pp. 281-295.

Epizod litewski w działalności Johannesa BaptistyHochbruckera (1732-1812) [Lithuanian episode in the activities of Johannes Baptist Hochbrucker (1732-1812)], in: Mozart and contemporaries. Music in Central Europe in the eighteenth century, edited by Ryszard Daniel Golianek, Beata Stróżyńska; Grazyna and Kiejstut Bacewicz,Academy of Music in Lodz, Lodz 2007, pp. 155-165.

– The Music Ensemble of Prince Hieronim Florian Radziwiłł (1715-1760), in: Polish Studies on Baroque Music, ed. Szymon Paczkowski, Anna Ryszka-Komarnicka; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009, pp. 65-89.

– Religious Works of Giovanni Battista Cocciola (16th/17th Century): The Topography of Sources, in: Musical Culture of the Bohemian Lands and Central Europe before 1620, ed. Jan Bat’a, Lenka Hlávková, Jiří K. Kroupa, Praha 2011, pp. 309-321.

Mecenas i tyran. Życie muzyczne w rezydencjach Hieronima Floriana Radziwiłła (1715-1760) w świetle kontraktów służbowych zawieranych z artystami [Patron and tyrant – Musical life at the court of Hieronim Florian Radziwill (1715-1760), based on business contracts concluded with the artists], in: The culture-environments and cultural contacts of the Grand Duchy of Lithuania from the fifteenth to the nineteenth century, Warsaw 2009, edited by Urszula Augustyniak, pp. 55-67.

– The unknown Works of Giuseppe Torti (active between 1752 and 1770), in: La cultura del barroco español e iberoamericano y su contexto Europeo, Warszawa 2010, ed. Kazimierz Sabik, Karolina Kumor, pp. 575-591.

– Italian Music on Hieronim Florian Radziwiłł’s (1715-1760) court, in:Early Music: Context and Ideas. 2, Kraków 11-14.09.2008, see: http://www.muzykologia.uj.edu.pl/conference/index.htm

The Impact of the Baltic Cities’ Music Market on the Culture of Courts of the Polish Nobility. Historical Background to Work of the Königsberg Organ Builder Adam Gottlob Casparini (17151788,  in: Musica Baltica. Music-making in Baltic Cities. Various kinds, places, repertoire, performers, instruments, ed. D. Popinigis, D. Szlagowska, J. Woźniak, Gdańsk 2015, p. 41–52

Twórczość oratoryjno-kantatowa w repertuarze kapel nadwornych dawnej Rzeczpospolitej, w: Kantata-oratorium-pasja w historii kultury polskiej. Poznań 2020, s. 27–41.

Articles in periodicals:

– Notatki o muzykach Jakuba Henryka Fleminga [Notes about the musicians of Jakub Henryk Fleming], in: „Barok. Historia-Literatura-Sztuka”, III/2 (6), 1996, pp. 155-167.

– Muzycy Lwa Sapiehy [Musicians of Lew Sapieha], in: „Barok. Historia-Literatura-Sztuka”, V/2 (10) 1998, pp. 39-51.

– Relacja patron – artysta: Hieronim Florian Radziwiłł (1715-1760) i jego muzycy [Relationship: patron – artist. Hieronim Florian Radziwill (1715-1760) and his musicians], in: „Polski Rocznik Muzykologiczny”, Warszawa 2004, vol. 3, pp. 33-47.

– Zespoły muzyczno-teatralne Białej i Słucka w korespondencji Hieronima Floriana Radziwiłła (1715-1760) [Music and theater ensembles in Biała and Slutsk in the letters of Hieronim Florian Radziwill (1715-1760)], in: „Barok. Historia-Literatura-Sztuka”, XII/1 (23) 2005, pp. 61-75.

– Organizacja życia teatralno-muzycznego w Słucku w latach 1752-1760 [Organisation of theater and musical life in Slutsk in 1752-1760], in: „Przegląd muzykologiczny”, no 6/2006, pp. 65-85.

– Wzmianki o balecie egzotycznym na dworze Hieronima Floriana Radziwiłła (1715-1760) [Remarks regarding exotic ballet at the court of Hieronim Florian Radziwill (1715-1760)], in: „Barok. Historia-Literatura-Sztuka”, XV/1 (29) 2008, pp. 189-203.

– Przedstawienia teatralno-muzyczne na dworach magnaterii litewskiej w połowie XVIII wieku [Theatrical and musical performances at the courts of the Lithuanian nobility in the middle of the eighteenth century], in: „Barok. Historia-Literatura-Sztuka”, XVI/2 (32) 2009, pp. 143-156.

The musical life in Slutsk in the years 1733-1760 in light of archival materials, in: “Interdisciplinary Studies in Musicology”, ed. Maciej Jabłoński, Ryszard J. Wieczorek, UAM, Poznań 2012, pp. 235-250.

Muzykalia i teatralia w zbiorach biblioteki ordynackiej w Nieświeżu XVII i I połowy XVIII wieku. Zbiory bialskie [Musicalia and teatralia in the library collection in Nesvizh, in the 17th and the first half of 18th centuries. Biała collection], in: „Polski Rocznik Muzykologiczny”, 2010, ss. 37-57.

– Libretta dzieł wokalnych w zbiorach biblioteki ordynackiej Radziwiłłów w Nieświeżu z połowy XVIII wieku [Libretto of eighteenth-century cantatas in the Radziwill library in Nesvizh], in: „Bibliotheca Nostra” 2013/3, pp. 38-50.

– Research into the resources of Polish courts. Notes on the musicians of Stanisław Ciołek Poniatowski (1676-1762), in: „Musicology Today” 2013, vol. 10, pp. 37-44.

Listy muzyków Stanisława Mateusza Rzewuskiego (1662˗1728) do Giovanniego Antonia Ricieriego, „Polski Rocznik Muzykologiczny” XV, 2017, s. 148–168.

Военные музыканты Иеронима Флориана Радзивилла, w: Acta anniversaria: зборнік навуковых прац, уклад. А. У. Блінец; рэдкал. А. А. Гужалоўскі (гал. рэд.), Міністэрства культуры Рэспублики Беларусь,  Нацыянальны гісторыка-культурны музей-запаведнік “Нясвіж”, Нясвіж 2018, t. 4, s. 61–73

Osiemnastowieczna twórczość instrumentalna z dawnej kolekcji muzykaliów w Podhorcach, w: „Barok. Historia-Literatura-Sztuka”, XXVI/1 (51), 2019, s. 165–184.

Kapela nadworna Pawła Karola Sanguszki, „Oстрозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. – Вип. 7, s. 3849.

More on the Music of Giuseppe Torti (before 1752– after 1780), „Musicology Today” 2020, vol. 17.

Post-conference materials:

O kulturze muzycznej w Nieświeżu w XVIII wieku, in: Zeszyty Naukowe nr VI, red. T. Brodniewicz, J. Kempiński, J. Tatarska, Poznań 1994. Materiały z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Muzyka baroku – style, interpretacje, stylizacje.

 

Scientific reviews:

– Richard Charteris, Newly Discovered Music Manuscripts from the Private Collection of Emil Bohn. W serii: Musicological Studies and Documents 53. American Institute of Musicology 1999. Hänssler Verlag, ss. 337. ISBN 3-7751-3418-2;Muzyka 2003, ss. 127-130, [Richard Charteris, Newly Discovered Music Manuscripts from the Private Collection of Emil Bohn. From the series: Musicological Studies and Documents – 53. American Institute of Musicology 1999. Hänssler Verlag, pp. 337. ISBN 3-7751-3418-2; Muzyka 2003, pp. 127-130].

– Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyczne dwory polskich Wazów. Warszawa 2007, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 286, ilustracje, Słownik muzyków polskich Wazów, bibliografia, indeks, streszczenie w języku angielskim. Na dworach Wazów i Sasów – Muzyka potopem przerwana in: Ruch Muzyczny, 9.XI.2008, nr 29, Rok LII, [Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Music courts of the Polish Vasa house. Warsaw 2007, Semper Scientific Publishers, p. 286, illustrations, Dictionary of musicians of the Polish Vasa house, bibliography, index, abstract in English. The courts of the Vasa and Saxons – Music stopped by the deluge, in: Ruch Muzyczny, 9.XI.2008, No. 29, Year LII].

– Tomasz Jeż, Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej (1581–1776), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa 2013, s. 699, in: „Barok. Historia-Literatura-Sztuka”, XX/2 (40) 2013, ss. 237-239.

Translations:

(from Polish into Russian) Chopin – młode lata, Chopin – lata na emigracji, two-disc multimedia edition, Warszawa 2010, editor: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.

Popular publications:

Article Średniowiecze at the „Muzykoteka szkolna” website (Narodowy Instytut Audiowizualny 2011),

Article Guillaume de Machaut at the „Muzykoteka szkolna” website (Narodowy Instytut Audiowizualny 2011).

Pre-concert lectures:

– five editions of Legionowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej, 2005-2009, Legionowo near Warsaw. The festival under the patronage of the Mayor of Legionowo, the Divine Mercy church in Legionowo, 48 Targowa street.

– two editions of Praski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej, 27.VIII-31.IX.2009 and 27.VI-31.VII.2010. The festival organized by the House of Culture in Praga (Warsaw district), Cathedral Church of St.. Michael the Archangel and St.. Florian the Martyr in Warsaw,3 Floriańska street.

a series of eight concerts during Ursynowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej, 23.IX-28.X.2012.  The festival organized by the Ursynów Townhall (Warsaw district) in various temples of the district.

Lectures:

O muzyce średniowiecza – zajęcia dla uczniów SP nr 141, przeprowadzone w 10. 2002 r., ul. Szaserów 117, Warszawa,

Twórczość szkoły weneckiej – wykład wygłoszony w 10.2007 r. w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Józefa Elsnera w Warszawie w ramach Ogólnopolskiego Seminarium dla Nauczycieli,

Mieczysław Karłowicz – życie i twórczość – wygłoszony 13.10.2009 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Żyrardowie.

Introduction to the record editions:

New Polish Music for Saxophone and Organ, Paweł Gusnar, Jan Bokszczanin, Musica Sacra Edition, 2007.