Moje prace

LISTA PUBLIKACJI:

Książki, edycje krytyczne:

– Adam z Wągrowca SOCist (+1629). Utwory organowe z intawolatury żmudzkiej (Ms Lt-Vn 105-67). Edycja synoptyczna w opracowaniu Ireny Bieńkowskiej i Mirosława Perza, Neriton, Warszawa 1999, s. 95.

Giovanni Battista Cocciola. Dzieła zebrane w opracowaniu Ireny Bieńkowskiej, Warszawa 2004, s. 313.

Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, Warszawa 2013, s. 503; [recenzja: Tomasz Jasiński, Muzyka 4/2013, LVIII (231), ss. 126-135].

Anonim. Completorium a 9 Chori Collegii Sandomiriensis Societatis Jesu, ed. Irena Bieńkowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa 2017 (=Fontes Musicae in Polonia, C/III), s. 84

Sonaty Francesca Marii Cattaneo (1697–1758) oraz finali i duetto z rękopisu tarnowskiego (PL-TA 23), wstęp i opracowanie Irena Bieńkowska, Warszawa: Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa 2018 (= Musica Revelata, M/1), s. 100.

Sei Concerti a flauto traversiere obligato z rękopisu tarnowskiego (PL-TA 49–54), wstęp i opracowanie Irena Bieńkowska, Warszawa: Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa 2019 (= Musica Revelata, M/2), s. 253

Rozdziały w monografiach:

– Ukształtowania drobnoodcinkowe w małogłosowych kompozycjach religijnych Giovanniego Battisty Coccioli, w: Complexus effectuum musicologiae studia Miroslao Perz septuagenario dedicata, red. T. Jeż, Kraków 2003, ss. 373-383.

The Polychoral Works of G. B. Coccciola from the Pelplin Tabulature within the Context of the Stylistic Changes of the Epoch w: Musica Baltica, Im Umkreis des Wandels – von den cori spezzati zum konzertierenden Stil, Gdańsk 2004, ss. 45-60.

Problem podkładania tekstu w łacińskiej twórczości motetowej przełomu XVI/XVII ww. w: Muzyka wobec tradycji, Idee-Dieło-Recepcja, studia pod red. Sz. Paczkowskiego, Warszawa 2004, ss. 211-221.

Słuck, teatr i muzyka w rezydencji Hieronima Floriana Radziwiłła w: Dwór polski, zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały VIII Seminarium, zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Dom Środowisk Twórczych w Kielcach. Kielce, 13-15 października 2005. Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Kielce 2006, ss. 281-295.

Epizod litewski w działalności Johannesa Baptisty Hochbruckera (1732-1812) w: Mozart i współcześni. Muzyka w Europie środkowej w XVIII wieku, red. Ryszard Daniel Golianek, Beata Stróżyńska, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2007, ss. 155-165.

– The Music Ensemble of Prince Hieronim Florian Radziwiłł (1715-1760) w: Polish Studies on Baroque Music, red. Szymon Paczkowski, Anna Ryszka-Komarnicka; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009, s. 65-89.

Religious Works of Giovanni Battista Cocciola (16th/17th Century): The Topography of Sources w: Musical Culture of the Bohemian Lands and Central Europe before 1620, studia pod red. Jan Bat’a, Lenka Hlávková, Jiří K. Kroupa, Praha 2011, ss. 309-321.

Mecenas i tyran. Życie muzyczne w rezydencjach Hieronima Floriana Radziwiłła (1715-1760) w świetle kontraktów służbowych zawieranych z artystami w: Środowiska kulturotwórcze i kontakty kulturalne Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do XIX wieku, Warszawa 2009, red. Urszula Augustyniak, ss. 55-67.

The unknown works of Giuseppe Torti (active between 1752 and 1770) w: La cultura del barroco español e iberoamericano y su contexto Europeo, Warszawa 2010, red. Kazimierz Sabik, Karolina Kumor, ss. 575-591.

Italian Music on Hieronim Florian Radziwiłł’s (1715-1760) court w: Early Music: Context and Ideas. 2, Kraków 11-14.09.2008; http://www.muzykologia.uj.edu.pl/conference/index.htm

– Joseph Kohaut (1734 – 1777) – w poszukiwaniu stylu i …sponsora, w: Między traktatem a mową uczuć, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów, Łódź, 2014, s. 15–28.

– The Impact of the Baltic Cities’ Music Market on the Culture of Courts of the Polish Nobility. Historical Background to Work of the Königsberg Organ Builder Adam Gottlob Casparini (1715-1788, w: Musica Baltica. Music-making in Baltic Cities. Various kinds, places, repertoire, performers, instruments, red. D. Popinigis, D. Szlagowska, J. Woźniak, Gdańsk 2015, ss. 41–52.

– Twórczość oratoryjno-kantatowa w repertuarze kapel nadwornych dawnej Rzeczpospolitej, w: Kantata-oratorium-pasja w historii kultury polskiej. Poznań 2020, s. 27–41.

Artykuły w czasopismach:

Notatki o muzykach Jakuba Henryka Fleminga, [w:] „Barok. Historia-Literatura-Sztuka”, III/2 (6), 1996, ss. 155-167.

Muzycy Lwa Sapiehy, [w:] „Barok. Historia-Literatura-Sztuka”, V/2 (10) 1998, ss. 39-51.

Relacja patron – artysta: Hieronim Florian Radziwiłł (1715-1760) i jego muzycy, [w:] „Polski Rocznik Muzykologiczny”, Warszawa 2004, Tom 3, ss. 33-47.

Zespoły muzyczno-teatralne Białej i Słucka w korespondencji Hieronima Floriana Radziwiłła (1715-1760), [w:] „Barok. Historia-Literatura-Sztuka”, XII/1 (23) 2005, ss. 61-75.

Organizacja życia teatralno-muzycznego w Słucku w latach 1752-1760, [w:] „Przegląd muzykologiczny”, nr 6/2006, ss. 65-85.

Wzmianki o balecie egzotycznym na dworze Hieronima Floriana Radziwiłła (1715-1760), [w:] „Barok. Historia-Literatura-Sztuka”, XV/1 (29) 2008, ss. 189-203.

Przedstawienia teatralno-muzyczne na dworach magnaterii litewskiej w połowie XVIII wieku, [w:] „Barok. Historia-Literatura-Sztuka”, XVI/2 (32) 2009, ss. 143-156.

The musical life in Slutsk in the years 1733-1760 in light of archival materials, [w:] “Interdisciplinary Studies in Musicology”, red. Maciej Jabłoński, Ryszard J. Wieczorek, UAM, Poznań 2012, ss. 235-250.

– Muzykalia i teatralia w zbiorach biblioteki ordynackiej w Nieświeżu XVII i I połowy XVIII wieku. Zbiory bialskie, [w:] „Polski Rocznik Muzykologiczny”, 2010, ss. 37-57.

Libretta dzieł wokalnych w zbiorach biblioteki ordynackiej Radziwiłłów w Nieświeżu z połowy XVIII wieku, [w:] „Bibliotheca Nostra” 2013/3, ss. 38-50.

Research into the resources of Polish courts. Notes on the musicians of Stanisław Ciołek Poniatowski (1676-1762), [w:] „Musicology Today” 2013, vol. 10, ss. 37-44.

Kompozytorzy w służbie księcia Pawła Karola Sanguszki (1680-1750), [w:] „Barok. Historia-Literatura-Sztuka”, XXI/1 (41), 2014, ss. 261–275

–  Mecenat muzyczny Radziwiłłów w XVIII wieku – od Karola Stanisława do Karola Stanisława „Panie Kochanku” Radziwiłła, [w:] „Rocznik Lituanistyczny”1, 2015, s. 171–183.

–  Śpiewacy Pawła Karola Sanguszki (16801750) w drugiej i trzeciej dekadzie XVIII wieku, [w:] „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2015, s. 125-138.

Inwentarz muzykaliów sanguszkowskich z II połowy XVIII wieku, [w:] „Muzyka” 2017/1, s. 47–87.

Listy muzyków Stanisława Mateusza Rzewuskiego (1662˗1728) do Giovanniego Antonia Ricieriego, „Polski Rocznik Muzykologiczny” XV, 2017, s. 148–168.

Военные музыканты Иеронима Флориана Радзивилла, w: Acta anniversaria: зборнік навуковых прац, уклад. А. У. Блінец; рэдкал. А. А. Гужалоўскі (гал. рэд.), Міністэрства культуры Рэспублики Беларусь,  Нацыянальны гісторыка-культурны музей-запаведнік “Нясвіж”, Нясвіж 2018, t. 4, s. 61–73.

– Osiemnastowieczna twórczość instrumentalna z dawnej kolekcji muzykaliów w Podhorcach, w: „Barok. Historia-Literatura-Sztuka”, XXVI/1 (51), 2019, s. 165–184.

– Kapela nadworna Pawła Karola Sanguszki, „Oстрозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. – Вип. 7, s. 3849; ISSN: 2707-1650.

More on the Music of Giuseppe Torti (before 1752– after 1780), „Musicology Today” 2020.

Materiały pokonferencyjne:

O kulturze muzycznej w Nieświeżu w XVIII wieku [w:] Zeszyty Naukowe nr VI, red. T. Brodniewicz, J. Kempiński, J. Tatarska, Poznań 1994. Materiały z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Muzyka baroku – style, interpretacje, stylizacje.

 

Recenzje naukowe:

– Richard Charteris, Newly Discovered Music Manuscripts from the Private Collection of Emil Bohn. W serii: Musicological Studies and Documents 53. American Institute of Musicology 1999. Hänssler Verlag, ss. 337. ISBN 3-7751-3418-2; Muzyka 2003, ss. 127-130.

– Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyczne dwory polskich Wazów. Warszawa 2007, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 286, ilustracje, Słownik muzyków polskich Wazów, bibliografia, indeks, streszczenie w języku angielskim. Na dworach Wazów i Sasów – Muzyka potopem przerwana w: Ruch Muzyczny, 9.XI.2008, nr 29, Rok LII.

– Tomasz Jeż, Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej (1581–1776), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa 2013, s. 699, [w:] „Barok. Historia-Literatura-Sztuka”, XX/2 (40) 2013, ss. 237-239.

Tłumaczenia:

(na jęz. rosyjski) Chopin – młode lata, Chopin – lata na emigracji, dwupłytowe wydanie multimedialne, Warszawa 2010, wydawca Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.

Publikacje popularnonaukowe:

– Artykuł Średniowiecze na stronie internetowej „Muzykoteka szkolna” (Narodowy Instytut Audiowizualny 2011)

– Artykuł Guillaume de Machaut na stronie internetowej „Muzykoteka szkolna” (Narodowy Instytut Audiowizualny 2011)

Prelekcje poprzedzające koncerty:

– pięć edycji Legionowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej, lata 2005-2009, Legionowo. Festiwal pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo, kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Legionowie, ul. Targowa 48.

– dwie edycje Praskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej, 27.VIII-31.IX.2009 i 27.VI-31.VII.2010 r. Festiwal organizowany przez Dom Kultury Praga, Katedra pw. Św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie, ul. Floriańska 3.

– cykl ośmiu koncertów w ramach Ursynowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej, 23.IX-28.X.2012 r.. Festiwal organizowany przez Urząd Dzielnicy Ursynów w różnych świątyniach dzielnicy.

Wykłady:

– O muzyce średniowiecza – zajęcia dla uczniów SP nr 141, przeprowadzone w 10. 2002 r., ul. Szaserów 117, Warszawa.

– Twórczość szkoły weneckiej – wykład wygłoszony w 10.2007 r. w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Józefa Elsnera w Warszawie w ramach Ogólnopolskiego Seminarium dla Nauczycieli.

– Mieczysław Karłowicz – życie i twórczość – wygłoszony 13.10.2009 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Żyrardowie.

Słowo wstępne do wydawnictw płytowych:

– New Polish Music for Saxophone and Organ, Paweł Gusnar, Jan Bokszczanin, Musica Sacra Edition, 2007.